روش های ارسال محصولات

پستاین روش ارسال ویژه محصولات با ابعاد و وزن کم می باشد.
تیپاکساین روش ارسال ویژه محصولات با ابعاد و وزن کم می باشد.
پیکاین روش ارسال برای محصولات با وزن و ابعاد کوچک یا متوسط می باشد.
باربریاین روش ارسال ویژه محصولات با ابعاد و وزن بزرگ می باشد.

روش های ارسالی ذکر شده برای همه مناطق کشور نیست.

مثلا سرویس ارسال کالا پیک برای مشتریان ساکن در تهران می باشد که می توانند در همان روز بسته به عادی بودن شرایط سفارش خود را دریافت نمایند.